Dịch vụ tích hợp hệ thống
  Test vùng phủ sóng(chọn tuyến đường Drive Test và thực hiện Drive Test, ghi lại kết quả chi tiết Drive test. Kiểm tra hệ thống anten feeder, kiểm tra sóng từ các vùng cell lân cận)
  Thực hiện CQT ở các vùng quan trọng, các vùng có nhiều phàn nàn của khách hàng, và ghi lại kết quả
  Test dịch vụ dữ liệu theo yêu cầu của dự án, ghi lại kết quả
  Thực hiện optimize.

     Turning, đo kiểm, phân tích logfile cho các nhà mạng